MFA IXD logo

People

Margarita Yong headshot

Margarita Yong

Class of 2019

Bio

Class of

Abhinav Sircar headshot

Abhinav Sircar

Addi Hou headshot

Addi Hou

Andrea Kang headshot

Andrea Kang

Angie Ngoc Tran headshot

Angie Ngoc Tran

Crystal Wang headshot

Crystal Wang

Glenda Capdeville headshot

Glenda Capdeville

Jason Branch headshot

Jason Branch

Jennifer Wei headshot

Jennifer Wei

Johnson Vinothkumar headshot

Johnson Vinothkumar

Kate Styer headshot

Kate Styer

Ke Hu headshot

Ke Hu

Kinza Kasher headshot

Kinza Kasher

Mia Darling Shotwell headshot

Mia Darling Shotwell

Paula Daneze headshot

Paula Daneze

Rachel Balma headshot

Rachel Balma

Xiaoxi Yuan headshot

Xiaoxi Yuan

Yumeng Ji headshot

Yumeng Ji